Όροι χρήσης

1. Προοίμιο

Η χρήση του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης ιστού (web crawling), των υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτοή καθώς  και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιήν παρήχονται από το διαδικτυακό τόπο, προήποθήτει την ανεπιφήλακτη αποδοχή των εδή περιγραφόμενων όρων χρήσης και συνιστή ήμπρακτη αποδοχή τους.

 

2. Ορισμοί

Ως Φορέας ορίζεται όνομα Φορέα.

Ως γραφική διεπαφή χρήστη του διαδικτυακού τόπου (εφεξής γραφική διεπαφή) ορίζεται το σύνολο των εικαστικών στοιχείων (γραφιστική αποτύπωση, διάταξης αυτής, εικόνες κλπ.), των έργων λόγου (κείμενα) και όποιων άλλων στοιχείων αποτελούν μέρος της γραφικής διεπαφής του διαδικτυακού τόπου με τον χρήστη. Στη γραφική διεπαφή δεν περιλαμβάνεται το περιεχόμενο και το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου.

Ως λογισμικό του διαδικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο του λογισμικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου

Ως περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ορίζεται τα ψηφιακή μαθήματα και εκπαιδευτικοί πόροι με όποια έργα συμπεριλαμβάνουν, το σύνολο αυτών καθώς  και τα σχετική τους μεταδεδομένα και σύνολα αυτήν.

Ως χρήση ορίζεται οποιαδήποτε πράξη εμπίπτει στις οικονομικές εξουσίες του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικης ιδιοκτησιας, συγγενικών δικαιωμάτων ή του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων, ιδίως η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, όπως η περιήγηση, αναζήτηση, θέαση, μεταφόρτωση κλπ του περιεχομένου.

Ως μεταδεδομένα οριζονται οι πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.

Ως χρήστης λογίζεται ο οποιοσδήποτε κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου.

Ως υπηρεσια ορίζεται η βασισμενη σε ψηφιακής τεχνολογίες διεκπεραίωση λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από τον Φορέα υπηρεσίες και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών.

 

3. Νόμιμη χρήση

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητική ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

 

4. Πνευματική Ιδιοκτησία και άδειες χρήσης

4.1 Γραφική Διεπαφή

Η γραφικη διεπαφη, στο βαθμό που ο Φορέας έχει Φορέας έχει τα απαραίτητα πνευματικα δικαιωματα ή άδειες χρήσης διατίθεται, με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης Παρόμοια Διανομή (CC BY SA v.4.0).

4.2. Λογισμικό

Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου είναι Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και διατίθεται με την Γενική άδεια χρήσης (General Public Licence (GPL)) έκδοση 2.0.

4.3 Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρεχεται με τους όρους της άδειας που αναγράφεται ανά Ψηφιακό Μάθημα (ΨΜ) ή Εκπαιδευτικό Πόρο (ΕΠ) και επιλέγεται από τον διαθέτη του σχετικού ΨΜ ή ΕΠ. Τα μεταδεδομένα διατίθενται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικης ιδιοκτησιας και διατίθεται με άδειες διαφορετικής από τις ανωτέρω, προσδιορίζεται ρητή και συγκεκριμένα ως τέτοιο και καθορίζεται η άδεια με την οποία διατίθεται.

 

5. Πολιτική Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Φορέας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπική δεδομένα των χρηστών προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου προς τους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση η όποια επεξεργασια γινεται:

Είναι σύμφωνη με το νόμο
Γινεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιούνται στο πρόσωπο πριν από την επεξεργασία.
Προϋποθετει τη συναίνεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους θεμιτούς σκοπούς που προβλέπονται από το νόμο.
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και να συνεισφέρει στη διαρκή βελτίωσή τους, μπορεί να του ζητηθεί να δώσει τα στοιχεία του μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων του δικτυακού τόπου. Ο Φορέας δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων και ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη.

Ο Φορέας δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικα στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτος εάν νόμος ορίζει διαφορετική ή αν αποτελεί συμβατικη υποχρεωση ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο Φορέας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτοί, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Κατή τη χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να συγκεντρώνονται προσωπική και μη προσωπική στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως αυτή προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρή αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχής οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπική στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστη, το λειτουργικο του συστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατή τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχη της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικής από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογη ολων των δεδομένων που εμπιπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατή περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοηγηση – περιήγηση και χρήση του δικτυακού τόπου από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

6. Πολιτική γνωστοποίησης και αφαίρεσης παράνομα αναρτημένου περιεχομένου

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπήσει, στο αποθετήριο του Φορέα παράνομα δημοσιευμένο υλική, το οποίο α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί η σχετικη αδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτής με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Notice and Takedown email, αναφέροντας τα ακόλουθα:

Τα στοιχεία επικοινωνίας του
Τα πλήρη βιβλιογραφικά δεδομένα ή, εάν αυτή δεν υπάρχουν, τα δεδομένα αναφοράς του υλικού
Το URL στο οποίο έχει εντοπιστεί το υλικό (π.χ. το URL της εγγραφης)
Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο δικαιούχος και/ ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο δικαιούχος της πνευματικης ιδιοκτησιας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
Με την παραλαβή της καταγγελίας εκκινείται η διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παρανομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής:

Ο Φορέας επιβεβαιώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε την καταγγελία, και κάνει μια πρώτη εκτίμηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της.
Με την παραλαβη έγκυρης καταγγελίας, το υλικο αποσύρεται προσωρινά από το αποθετηριο του Φορέα μέχρι να βρεθεί συναινετική λύση.
Ο καταγγέλλων και ο Φορέας ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό/ νομικό πρόσωπο κατέθεσε το υλικο απαιτείται να λύσουν κοινή συναινέσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα το ζήτημα της καταγγελίας υιοθετώντας μια από τις κάτωθι λήσεις:
Το υλικό επανα-δημοσιεύεται στην ίδια μορφή που είχε πριν.
Το υλικό επανα-δημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγής.
Το υλικό αποσύρεται μόνιμα από τον κατάλογο του δικτυακού τόπου
Για όσο καιρο ο Φορέας και ο καταγγέλλων δεν μπορέσουν να πετύχουν κοινής αποδεκτή λύση του ζητήματος, το υλική παραμένει μη - διαθέσιμο μέσω του καταλόγου μέχρι την επίτευξη συμφωνίας επί του θέματος.
 

7. Αποποίηση ευθύνης

Ο Φορέας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση ο Φορέας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου.

O δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικο σκοπο την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπη σε συνδεσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πρήξεων τους ή αποδοχη του περιεχομενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατή το νόμο – φέρουν την αποκλειστικη ευθυνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, ήταν ο χρήστης του δικτυακού τόπου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον δικτυακο τοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτήν.

Ο Φορέας καταβάλλει καθε δυνατη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενος είδους σφάλματα, απαλλαγμένες απο ιους, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ο Φορέας δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με τον δικτυακό του τόπο, διαδικτυακόής τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσια τίθεται στη διάθεση του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

 

8. Δικαιοδοσία, ισχύς και τροποποιήσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς  και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό και το κοινοτικο δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Τα Ελληνική Δικαστήρια ορίζονται ως τα δικαστήρια επίλυσης όποιων διαφορών προκύπτουν από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτής ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φορέα και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτήν των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτος εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Ο Φορέας διατηρεί μονομερως το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, καθώς  και τους όρους χρήσης αυτοή, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.