Βρέθηκαν 43 αποτελέσματα       Τμήμα Ψυχολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 11: Σχολεία και Τάξεις που Προάγουν την Ψυχική Ανθεκτικότητα 2014 01:24:48
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 1 2015 02:17:34
Διάλεξη 1. Γνωστική Ανάπτυξη: Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:14:34
Μαθησή: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 2 2015 02:24:26
Διάλεξη 2. Θεωρία του Vygotsky: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:14:53
Διάλεξη 1. Σχολική Ψυχολογία: Εισαγωγικά Στοιχεία 2014 01:26:26
Διάλεξη 3: Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2014 01:27:26
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 4 2015 02:08:43
Διάλεξη 4. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:19:44
Διάλεξη 10: Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα 2014 01:25:45
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 3 2015 01:47:35
Διάλεξη 11: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:12:52
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')  / Διάλεξη 1 2015 01:14:33
Διάλεξη 3.Η Θεωρία του Vygotsky:Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:27:46
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 5 2015 01:18:27
Διάλεξη 5. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Βασικές Αρχές 2014 01:20:04
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 8 2015 01:09:44
Διάλεξη 6. Μαθησιακές Δυσκολίες: Εννοιολογικός Προσδιορισμός, Ταξινόμηση, Αιτιολγία 2014 01:34:57
Διάλεξη 10. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:18:34
Διάλεξη 13: Κοινωνική - Συναισθηματική Αγωγή 2015 01:37:34